Šumarstvo, prerada i obrada drva

 • Rukovatelj motornom pilom

Uvjeti za upis:

 • 18 godina života
 • završena osnovna škola
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

Trajanje programa: 90 sati

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • Razlikovati vrste pila te objasniti funkciju glavnih dijelova i uređaja pile
 • Pripremiti motornu pilu i površinu za rad
 • Odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri sječi i obradi drveta
 • Rukovati motornom pilom na stručan i siguran način
 • Provoditi osnovne mjere održavanja motorne pile na pravilan način
 • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu i zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć
 • u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Nakon završenog programa, dobije se UVJERENJE O OSPOSOBLJAVANJU za poslove Rukovatelja motornom pilom koje se upisuje u e-radnu knjižicu.